نقش مهارتهای کلامی و غیر کلامی در ارتباطات

نقش مهارتهای کلامی و غیر کلامی در ارتباطات
مشکین سلام، شهره حسن پور*: ما دو نوع ارتباط داریم: ارتباط کلامی و ارتباط غیر کلامی که بخش بسیار مهمی از ارتباطات ما ، با کلام رخ می دهد و هر چقدر مهارت های کلامی ما بیشتر باشد، در ارتباطات مان موفق تر خواهیم بود. ارتباط كلامي: منظور ما از ارتباط كلامي... 

آخرین موضوعات